Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas. , kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, susijusias su paslaugų pirkimu-pardavimu www.moniqstudio.comsusiusku svetainėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Norėdami pirkti svetainėje www.moniqstudio.com, turite teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ty sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai savo pajamomis disponuoja savarankiškai

1.3.3. juridiniai asmenys

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų apsauga
2.1. Norėdamas užsisakyti ataskaitą svetainėje www.moniqstudio.com, pirkėjas gali užsiregistruoti šioje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą (el. pašto adresą) ir slaptažodį. Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles, sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, reikalingi užsakymui įvykdyti.
Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, pasirinkęs ataskaitą ir suformavęs prekių krepšelį, susipažįsta su Taisyklėmis ir pažymi varnele „Sutinku“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis registruojama ir saugoma interneto svetainės www.moniqstudio.comduomenų duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas ir prekes interneto svetainėje www.moniqstudio.comt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinio pirkimo – paslaugų teikimo sutarties, jeigu pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų.

4.3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinio pirkimo – paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią vartotojui teikiamos paslaugos pilnai, jeigu vartotojas aiškiai sutinka ir pripažįsta, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai vykdo sutartį buvo gauta iki paslaugų teikimo.

Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Prieš sudarydamas nuotolinę paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas įsipareigoja išsamiai susipažinti su visomis pirkimo sąlygomis.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis interneto svetaine www.moniqstudio.com, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.1. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti interneto svetainės www.moniqstudio.com stabilumui ir saugumui arba pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti arba sustabdyti jo prieigą prie interneto svetainės www.moniqstudio.com arba išimtiniais atvejais. atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės svetainės www.moniqstudio.comveikla veiklą, iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis www.moniqstudio.com teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į savo asmeninę informaciją, nurodytą www.moniqstudio.comregistracijasi registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir „Asmens duomenų apsaugos taisyklių“ nustatytus atvejus. .

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas paslaugas Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui suteikti užsakytos paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba savo savybėmis kuo panašesnę paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar labiausiai panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Paslaugų kainos nurodytos eurais su PVM interneto svetainėje www.moniqstudio.com ir suformuotame užsakyme.

8.2. Pirkėjas už paslaugas atsiskaito naudodamasis www.moniqstudio.compartnerių sistema.

Paslaugos kokybės garantija
9.1. Kiekvienos www.moniqstudio.com svetainėje parduodamos prekės garantija nurodyta jos aprašyme.
Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui nepateikus tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to kilusias pasekmes.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto svetaine www.moniqstudio.com

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu interneto svetainės www.moniqstudio.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijų ir savo įsipareigojimų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jeigu Pardavėjo svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų interneto svetainių neprižiūri ir nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Žalos atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas svetainėje www.moniqstudio.com.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas anuliuoti. Bet kokie akcijų sąlygų eiliškumo pakeitimai ar atšaukimai galioja tik į priekį, tai yra nuo jų įvykdymo momento.

Keitimasis informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Santykiams, atsirandantiems šių taisyklių pagrindu, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl kilusio ginčo nagrinėjimo ne teismine tvarka.

13.4. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.